Communicate with Us
What can I do for you?
Service Center Online
Home > Recruitment
Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn cuối năm 2017 và đầu năm 2018, công ty tnhh đầu tư & sản xuất Hà Nội cần tuyển nhận sự vào vị trí Chuyên viên Tập sự Kinh doanh Quốc tế
Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn cuối năm 2017 và đầu năm 2018, công ty tnhh đầu tư & sản xuất Hà Nội cần tuyển nhận sự vào vị trí Chuyên viên Tập sự Kế hoạch Tổng hợp với các yêu cầu sau:
Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn cuối năm 2017 và đầu năm 2018, công ty tnhh đầu tư & sản xuất Hà Nội cần tuyển nhận sự vào các vị trí Chuyên viên Kế hoạch Tổng hợp với các yêu cầu sau:
Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn cuối năm 2017 và đầu năm 2018, công ty tnhh đầu tư & sản xuất Hà Nội cần tuyển nhận sự vào các vị trí sau:
1 2 > 
Support Online